Arvika Kanot & Turistcenter

Meny

Miljö & Naturpolicy

Vår miljöpolicy:

Följa allemansrätten, miljölagar och förordningar som har anknytning till vår verksamhet.
Aktivt arbeta med miljöfrågor där målet är att vi ständigt skall förbättra vårt miljöarbete och minska den negativa miljöpåverkan.
Ha goda relationer och samarbeta med lokalbefolkning, andra företag, föreningar och myndigheter för att kunna förbättra och utveckla vår verksamhet.
Ge kunder information om vår miljöpolicy och se till att den efterlevs. Minimera utsläpp och föroreningar i mark, luft och vatten. Hushålla med naturresurserna samt återanvända i största möjliga utsträckning.
Miljöanpassa och utveckla den egna verksamheten för ökad resurssnålhet, ringa miljöpåverkan och i samklang med naturens kretslopp.
Ge personalen den kunskap som krävs för miljöanpassning i den dagliga verksamheten.
Delta i utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter – utbildning, träffar, nätverk och seminarier – i det värmländska miljö- och utvecklingsarbetet.
Lämna information om det egna arbetet för att inspirera andra till goda initiativ och för att ge underlag till uppföljning av hållbara framsteg i Värmland.
Sprida information till anställda, kunder, och leverantörer samt uppmuntra till nya initiativ för en hållbar utveckling inom och utanför den egna verksamheten.

Arvika Kanot och Turistcenter